Home 拳藝經論 太極拳虛實論
太極拳虛實論
作者是 潘元德   
週五, 08 一月 2010 09:59


太極者,陰陽也;陰陽者,虛實也。故太極拳以虛實為本。虛以實之,實以虛之。上虛則

下實,左實則右虛。上實者,由腰轉而化虛;上虛者,隨腿變而化實。下亦隨之,此之謂

上下相隨也。一身有一身之虛實,一手有一手之虛實;要能實中有虛,虛中有實,勁由腰

化,力自地借,自能虛實一體,化發皆不用手矣!然非整勁不可,多年純功,得之非易

也。


右文是最近研練太極拳的一些小心得,本屬一般皆知之理。然而一般談到「虛實」,每多

含混言之,或言練拳要分清虛實,或言腿部虛實,隨手而變。但是如何變法,則語焉不

詳,以致未能發揮內勁於極致,實可惜也。所謂「上實者,由腰轉而化虛」,「上虛者,

隨腿變而化實」,乃當上勢已成,下勢未動之時,注意力集中於手,此時首先由腰帶動實

手漸化為虛,在該實手下之腿部屬虛,則隨手而漸轉為實,當該腿轉實時,則踏實地上,

勁由腰脊傳到上之虛手而變實發勁,該手下之腿亦隨之變虛;如此則實手與實腿變成一

體,等於槓桿之重點〈實手〉,力點〈實腿〉,而虛腿則成為支點。然則要運用力學原理

發勁,一定要將手腿練成一體,則非由上法辦換虛實不可。虛實變換雖然有先後之分,可

是運起勁來,卻如電光石火,如不細察,似乎覺得全由腰部帶動同時變化虛實,則拳經所

謂「上下相隨」,不知何所指矣!可由左圖解釋之:


右甲、乙兩圖可互變,各為因果,試以甲圖為例說明之。右手為實,右腿為虛,左手為

虛,左腿為實,此為太極拳之一般標準虛實架式,首先由內動引發外勁,亦即由腰轉,帶

動右手漸化為虛,此時右腿亦跟著變實,再經腰將勁傳到左手,左手漸轉為實,接著左腿

化成虛。即成乙圖之式,乙圖經同樣變化,又轉成甲圖之式,如此循環變化無窮。


﹝潘元德師兄係潘師之二公子,現任職於紐約,對太極功夫有深入之研究。﹞

最近更新在 週三, 23 八月 2017 23:32
 
Copyright © 2018 Open Source Matters. 版權所有.
Joomla!是基於GNU/GPL授權規定的自由軟體.